Stawianie sztachety z plastiku na plot i bramę sztachetowa nie zada pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne przypadki.

Stawianie plot plastykowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie zada zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem kilku wypadków.

Plotki PVC na plot i furtę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenia plastikowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu a także planowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy projektowane ploty z plastiku na plot i bramkę ze sztachetek jest niekompatybilne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji kiedy proponowane plot PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachetprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements